f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 17/12/2564

งานอำนวยความปลอดภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมปฏิบัติงานงานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรชั่วคราว
ราวกันอันตราย หลักกิโลเมตร หมุดหลักฐานอื่นๆ
    1.1 ผลิตเบ้าสะท้อนแสง ราวกันอันตราย หลักกิโลเมตร หมุดหลักฐานอื่นๆ
    1.2 ป้ายจราจรชั่วคราว เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงทาง
    1.3 ตรวจสอบป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดี
    1.4 ซ่อมบำรุง เปลี่ยนป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดี
    1.5 ติดตั้งป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจรให้ถูกต้องตามที่กำหนด
    1.6 ซ่อม ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ตีเส้นทำเกาะแบ่งถนน
2. ควบคุมงานอาคารและโครงสร้าง
    2.1 ซ่อมอาคาร สำนักงานในบริเวณแขวงฯ เรือนเพาะชำต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้อมยามฯ
    2.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ควบคุมปฏิบัติงานไฟฟ้าแสงสว่าง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นก่อสร้างศาลาทางหลวง
5. ควบคุมการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถิติต่างๆตามที่ทางราชการกำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นายสันติ เกื้อหนุน ตำแหน่งนายโยธาชำนาญงาน เป็นหัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย
มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำหน่วยจำนวน 19 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- ลูกจ้างประจำ 2 คน
- พนักงานราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน


'