f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
คู่มือสำหรับประชาชน
ลงวันที่ 01/01/2560

1 ความหมายของคู่มือสำหรับประชาชน

เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

2 ขอบเขตการดำเนินการ

หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาตจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใด ๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องมายื่นคำขออนุญาตก่อนดำเนินการใดมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

   ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

   สถานที่ให้บริการ

   1) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1  เลขที่ 4  ถนนปละท่า  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 90000  โทรศัพท์ 074 311 091, 074 321 204 โทรสาร 074 311 790

   2) หมวดทางหลวงสงขลา ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.165+820 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000  โทรศัพท์ 074 333 637 

   3) หมวดทางหลวงสิงหนคร ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.158+464 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280  โทรศัพท์ 074 331 762

   4) หมวดทางหลวงหาดใหญ่  เลขที่ 110 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา90110 โทรศัพท์ 074 254 899   

   5) หมวดทางหลวงคอหงส์  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 407 ที่ กม.0+655 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทรศัพท์ 074 209 121   

   6) หมวดทางหลวงกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4287 ที่ กม.4+924 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 โทรศัพท์ 074 584 260

   7) หมวดทางหลวงสิงหนคร ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.158+464 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280  โทรศัพท์ 074 331 762 

   หมายเหตุ ว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การขออนุญาตทำทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา 37) 1137 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายนํ้าเพื่อระบายนํ้าทิ้งลงสู่ทางหลวง (มาตรา39/1) 0 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47) 1111 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง (ยกเว้น งานทางเชื่อม ,เชื่อมท่อระบายนํ้าทิ้ง และ งานระบบสาธารณูปโภค) (มาตรา 47) 1086 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตปลูกสร้าง สถานีบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา47) 1108 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตกระทำการใดๆอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48 , 56 วรรค 2) 1075 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต) (มาตรา 48,56 วรรคสอง) 1206 ดาวน์โหลด

'