f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 17/12/2564

งานสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้
1. ควบคุมงานสถิติข้อมูลงานทาง ได้แก่ ระยะทางควบคุม บัญชีเขตทาง ประวัติการบำรุงรักษาทางหลวง
สถิติ น้ำท่วมทาง ปริมาณการจราจรบนทางหลวง บัญชีทรัพย์สินในเขตทางหลวง บัญชีอุปกรณ์
อำนวยความ ปลอดภัย บัญชีที่ดินกรมทางหลวงบัญชีอาคารบ้านพัก
2. ควบคุมกาจััดทำรายงานผลงานบำรุงรักษาทางหลวง รายงานประจำเดือน ประจำงวด ประจำปีเกี่ยวกับ
งานทาง รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง รายงานสภาพทางหลวง การควบคุมที่ดินกรมทางหลวงเป็นต้น
3. ควบคุมงานอื่นๆได้แก่ การขอนุญาตดำเนินการใดๆในเขตทางหลวง การระวังชี้แนวเขตและรับรอง
แนวเขต ที่ดิน และงานทั่วไปเกี่ยวกับงานทางเป็นต้น

นางสุกัญญา ละอองสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เป็นหัวหน้างานสารสนเทศ
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 6 คน
- ข้าราชการ 2 คน
- พนักงานราชการ 1 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน


'