f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
บุคลากร
ลงวันที่ 01/10/2565

บุคลากร

  • ข้าราชการ
2ุ9 อัตรา
  • ลูกจ้างประจำ
3 อัตรา
  • พนักงานราชการ
29 อัตรา
  • ลูกจ้างชั่วคราว
195 อัตรา

รวม

256 อัตรา

'