f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/09/2563 219,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 09/09/2563 12,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/09/2563 18,436.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 9,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/09/2563 31,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/09/2563 11,572.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 31/08/2563 48,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 28/08/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 28/08/2563 53,196.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักชำรุด (งานงบประมาณ) 18/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/08/2563 67,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27/08/2563 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27/08/2563 19,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ(งานขุดลอกรางระบายน้ำลำรางสาธารณะ)ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 27/08/2563 146,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 581 รายการ