f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 17/12/2564

งานพัสดุและสัญญา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้
1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่าย
3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุ
4. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์
5. ควบคุมการจัดทำทะเบียนและการเก็บพัสดุในคลัง
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางระวีพรรณ จิตเวช ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นหัวหน้างานพัสดุและสัญญา
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 10 คน
- ข้าราชการ 1 คน
- พนักงานราชการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน


'