f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
คู่มือการใช้งานระบบ/คู่มือการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 01/01/2560

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) 1073 ดาวน์โหลด
คู่มือระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS) 1078 ดาวน์โหลด
คู่มือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง (หมวดทางหลวง) 1750 ดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทางฯ 1050 ดาวน์โหลด
คู่มือใช้งานระบบ Plannet 1113 ดาวน์โหลด
คู่มือรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย 1076 ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 1121 ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 1108 ดาวน์โหลด

'