f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
งานแผนงาน
ลงวันที่ 17/12/2564

งานแผนงาน

นายภานุพงค์ พุฒภักดี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นหัวหน้างานวางแผน
มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำหน่วยจำนวน 9 คน
- ข้าราชการ 4 คน
- พนักงานราชการ 3 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน


'