f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 18/02/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
377 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 5 แห่ง 26/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
378 แขวงทางหลวงยะลา จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงยะลา เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,091 ต้น ปริมาณงาน 4 แห่ง 26/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
379 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 14/02/2562 210,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
380 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 12/02/2562 6,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
381 แขวงทางหลวงยะลา สรุ ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 08/02/2562 4,867,855.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
382 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๒๑ ลูก 08/02/2562 2,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
383 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 2,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
384 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ 08/02/2562 17,714.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
385 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 08/02/2562 1,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
386 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.23+000 – กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2562 2,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
387 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230 – กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 – กม.28+503 RT.(บริเวณทางลอด) และกม.31+770 – กม.32+200 LT,RT.(บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. 12/03/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
388 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 07/02/2562 8,294.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
389 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 07/02/2562 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
390 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/02/2562 108,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 450 รายการ