f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ 11/03/2562 116,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
332 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๒๖,๔๗๔ ตารางเมตร 07/03/2562 75,884.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
333 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๖๐,๐๐๐ ตร.ม. 06/03/2562 36,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
334 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๘๖,๗๕๓ ตารางเมตร 06/03/2562 112,051.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
335 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๒๑ ลูก 06/03/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
336 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 06/03/2562 3,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ 06/03/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
338 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 06/03/2562 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
339 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/03/2562 11,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
340 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยือนัง – คลองชิง ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ – กม.๑๖+๐๕๐ และ กม.๑๗+๔๔๖ – กม.๑๘+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๔๐๔ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/03/2562 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
341 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 27/02/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
342 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 22/02/2562 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
343 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 22/02/2562 10,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
344 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/02/2562 104,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
345 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ 22/02/2562 128,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 423 รายการ