f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
391 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑๗ รายการ 31/01/2562 10,043.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
392 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ 31/01/2562 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
393 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 31/01/2562 208,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
394 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 28/01/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
395 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) 28/01/2562 320,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
396 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.4+560 - กม.4+630 LT. ระยะทาง 0.070 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2562 3,701,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
397 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.4+560 - กม.4+630 LT. ระยะทาง 0.070 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 3,701,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
398 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลการขายทอดตลาด 22/01/2562 141,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
399 แขวงทางหลวงยะลา - 22/01/2562 141,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
400 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/01/2562 6,654.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
401 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/01/2562 12,254.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
402 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/01/2562 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
403 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 20,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
404 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 21/01/2562 8,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
405 แขวงทางหลวงยะลา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 09/01/2562 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 391 ถึง 405 จาก 450 รายการ