f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 14/05/2562 5,597.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
302 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 30/04/2562 6,890.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
303 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 30/04/2562 12,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
304 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 30/04/2562 53,963.11 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
305 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 29/04/2562 5,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
306 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 26/04/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
307 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 26/04/2562 41,944.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
308 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 19/04/2562 4,264,987.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
309 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/04/2562 284,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
310 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 19/04/2562 15,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
311 แขวงทางหลวงยะลา จ้างงานทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 4060,4066,4067 และทางหลวงหมายเลข 4071 ปริมาณงาน 1,128.34 ตารางเมตร 10/04/2562 208,742.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
312 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 10/04/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
313 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๘ ตัน 09/04/2562 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
314 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 43,354.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
315 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 12,816.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 450 รายการ