f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 แขวงทางหลวงยะลา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๓๑ รายการ 28/12/2561 599,768.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
317 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 27/12/2561 31,891.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
318 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปริมาณ ๑,๓๐๕ ลบ.ม. 27/12/2561 82,541.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
319 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน ๑ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 26/12/2561 11,208.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
320 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรฯ จำนวน ๒ รายการ (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 26/12/2561 9,474.91 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
321 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 26/12/2561 40,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
322 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 24/12/2561 49,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
323 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๔ รายการ 21/12/2561 29,368.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
324 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น (โครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 20/12/2561 15,552.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
325 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+482 – กม.3+000 LT., RT. ระยะทาง 0.518 กม. ปริมาณงาน 10,683 ตร.ม. 15/01/2562 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
326 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ระหว่าง กม.105+397 – กม.106+400 ระยะทาง 1.003 กม. ปริมาณงาน 11,533 ตร.ม. 15/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
327 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๕๕๗,๐๘๕ ตร.ม. 13/12/2561 334,251.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
328 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 13/12/2561 42,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
329 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 12/12/2561 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
330 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 7,211,904.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 354 รายการ