f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
466 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ของแขวงทางหลวงยะลา จำนวน ๔ รายการ 21/12/2561 29,368.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
467 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น (โครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 20/12/2561 15,552.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
468 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+482 – กม.3+000 LT., RT. ระยะทาง 0.518 กม. ปริมาณงาน 10,683 ตร.ม. 15/01/2562 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
469 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี – บ่อหิน ระหว่าง กม.105+397 – กม.106+400 ระยะทาง 1.003 กม. ปริมาณงาน 11,533 ตร.ม. 15/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
470 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๕๕๗,๐๘๕ ตร.ม. 13/12/2561 334,251.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
471 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ ต้น (เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน) 13/12/2561 42,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
472 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 12/12/2561 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
473 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 7,211,904.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
474 แขวงทางหลวงยะลา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 07/12/2561 16,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
475 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 04/12/2561 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
476 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 04/12/2561 7,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
477 แขวงทางหลวงยะลา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ แห่ง 03/12/2561 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
478 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน ๒๐๐ แผ่น 04/12/2561 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
479 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 03/12/2561 7,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
480 แขวงทางหลวงยะลา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ แห่ง 03/12/2561 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 466 ถึง 480 จาก 497 รายการ