f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63010016551
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.8+220 - กม.8+250 LT. ระยะทาง 0.030 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,676,150.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/01/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ