f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63010016540
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.140+442 - กม.140+475 RT. ระยะทาง 0.033 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,593,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/01/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ