f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070011771
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.5+150 - กม.5+200 ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,469,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ