f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070000675
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี- บ่อหิน ระหว่าง กม.104+850 - กม.108+180
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,668,750.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ