f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030029258
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.24+719 - กม.27+050,กม.33+600 - กม.33+741,กม.34+200 - กม.34+759 ฯลฯ ปริมาณงาน 6,318.00 หมุด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,975,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ