f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน โกตาบารู - แบหอ ระหว่าง กม.1+500 - กม.6+700
ลงวันที่ 19/08/2565

ในวันอังคาร ที่ 9  สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.  แขวงทางหลวงยะลา จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน โกตาบารู - แบหอ ระหว่าง กม.1+500 - กม.6+700 เชิญทุกภาคส่วนในการชี้แจงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


'