แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/06/2567 16,827.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.4167 ตอนป่าไหม้ - ไทรทอง ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 4,975,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.418 ตอนงาแม่ - ยุโป ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 4,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.410 ตอนปัตตานี - ยะลา ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 4,925,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.4071 ตอนวังพญา - พิเทน ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปัตตานี งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.4157 ตอนบางเก่า - ปะนาเระ ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 9,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 19/06/2567 14,522.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 18/06/2567 62,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ 18/06/2567 11,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 18/06/2567 2,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 18/06/2567 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปัตตานี จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/06/2567 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องจักร/และยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/06/2567 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/06/2567 406,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 14/06/2567 5,762.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,991 รายการ