แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลทั่วไป
ลงวันที่ 01/11/2561

ข้อมูลทั่วไป

          แขวงทางหลวงปัตตานี ก่อตั้งขึ้นก่อนปี 2446 โดยเริ่มแรกสำนักงานตั้งอยู่ริมคลองสามัคคี ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ต่อมาในปี 2496 ได้ย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่ที่
ถนนหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และเมื่อปี 2540 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างสำนักงานหลังใหม่ทดแทนสำนักงานหลังเก่าที่ชำรุด ทรุดโทรม โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ซึ่งเป็น
สำนักงานแขวงทางหลวงปัตตานีปัจจุบัน

          แขวงทางหลวงปัตตานี มีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 32 สายทาง 36 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 343.058 กม. ต่อ 2 ช่องจราจรระยะทาง 506.989 กม. ปริมาณงาน 1,605.875 หน่วย
มีหมวดทางหลวงรับผิดชอบ 5 หมวดทางหลวง คือ

 • หมวดทางหลวงโคกโพธิ์ ระยะทาง 58.809 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร 102.367 กม.)
 • หมวดทางหลวงหนองจิก ระยะทาง 52.648 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร 104.825 กม.)
 • หมวดทางหลวงปะนาเระ ระยะทาง 70.313 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร 95.360 กม.)
 • หมวดทางหลวงสายบุรี ระยะทาง 76.749 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร 101.506 กม.)
 • หมวดทางหลวงยะรัง ระยะทาง 84.539 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร 102.929 กม.)

 

ที่ตั้ง

           แขวงทางหลวงปัตตานี เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 มีเนื้อที่ 11 ไร่ – งาน 20.7 ตารางวา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          แขวงทางหลวงปัตตานี มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลการก่อสร้างทางหลวงให้มั่นคง แข็งแรง สวยงาม และบำรุงรักษาทางหลวงให้ทางหลวงคงสภาพเหมือนเมื่อตอนก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ
มีสภาพสมบูรณ์ดีตลอดเวลา และควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทางหลวง เพื่อความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง ดังต่อไปนี้

1)   วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

2)   สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

3)   ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

4)  บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5)   ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง

6)   ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

7)   ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

8)   ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

9)   สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น

10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

"ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"

พันธกิจ

"กำกับ ดูแล การใช้ทางหลวงให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี"

ยุทธศาสตร์

 • กำกับดูแลการใช้ทางหลวง ให้เป็นไปตามกฎหมายทางหลวง และมาตรฐาน
 • ทางหลวงทุกสายต้องไม่มีหลุมบ่อ สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
 • ป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย มีครบ ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เกาะกลาง บริเวณทางแยกให้สวยงาม
 • พัฒนา บุคลากร เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจกับประชาชน

 


'