แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.4167 ตอนป่าไหม้ - ไทรทอง ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/306 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.418 ตอนงาแม่ - ยุโป ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/303 แขวงทางหลวงปัตตานี
3 งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.410 ตอนปัตตานี - ยะลา ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/301 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.4071 ตอนวังพญา - พิเทน ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/299 แขวงทางหลวงปัตตานี
5 งานโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การขนส่งสินค้าของจังหวัดปัตตานี ทล.4157 ตอนบางเก่า - ปะนาเระ ผลผลิต 1 แห่ง 20/06/2567 สทล.18 ขท.ปัตตานี(วผ.)/300 แขวงทางหลวงปัตตานี
6 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล. 420202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ตอน 3 ระหว่าง กม.106+945 - กม.107+627 LT.(เป็นช่วงๆ) , กม.106+232 - กม.107+777 RT.(เป็นช่วงๆ) , กม.107+981 - กม.108+315 LT.(เป็นช่วงๆ) และ กม.108+132 - กม.108+315 RT. 26/04/2567 ปน 32/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
7 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 4 ระหว่าง กม.74+397 - กม.94+952 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (180 ต้น) จำนวน 4 รายการ 11/04/2567 ปน 24/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก - ดอนยาง ระหว่าง กม.69+759 - กม.90+000 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,296 ม.) จำนวน 2 รายการ 17/04/2567 ปน 26/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
9 จ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.76+624 - กม.77+895 LT. จ.ปัตตานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 ปน 28/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
10 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะรุบี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ 01/04/2567 ปน 9/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง - บ้านดี ระหว่าง กม.92+131 - กม.93+776 LT.,RT. ระยะทาง 1.645 กม. ปริมาณงาน 1.645 กม. จำนวน 11 รายการ 02/04/2567 ปน 17/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยุโป ตอน 2 ระหว่าง กม.7+300 - กม.9+780 LT. ระยะทาง 2.48 กม. ปริมาณงาน 27,340 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 02/04/2567 ปน 15/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
13 งานจ้างเหมาเครื่องหมายนำทาง ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (ROAD STUD) 1. ทล. 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลัส 2.ทล. 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ 3.ทล. 43 ตอนควบคุม 0300 ปริมาณงาน 3 แห่ง (2,844 อัน) จำนวน 3 รายการ 05/04/2567 ปน 12/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
14 งานจ้างเหมาเครื่องหมายนำทาง ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (ROAD STUD) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี ตอน 2 ปริมาณงาน 9 แห่ง (2,058 อัน) จำนวน 3 รายการ 05/04/2567 ิปน 10/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลัส - กอตอ ระหว่าง กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 28/03/2567 ปน 3/2567 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 269 รายการ