วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ประชุมเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และเตรียมการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 04/02/2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น

นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงฯ เตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ และเตรียมการกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามข้อกำหนดต่างๆ


'