วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010011118
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,120 อัน สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,350,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 09/01/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ