วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๖๐๑๐๐๑๒๐๗๖
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง งาฉุนเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/01/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ