วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๕๑๒๐๐๓๐๕๗๖
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเทพา แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,900,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ