วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D62030208584
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ระบบ VA ดวงโคมแบบ LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (TF 101-5) ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.31+363 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,528,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ