วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
ลงวันที่ 31/08/2566

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา จัดประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้จัดทำสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จ โดยรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ถนนเลี่ยงเมืองนาทวี.com หรือแขวงทางหลวงชนบท เลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7424 0071 หรือ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 08 9779 9397


'