f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังและระบบห้ามล้อของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 17 รายการ 08/04/2563 78,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมกระจกบังลมหน้าของปิคอัพ หมายเลข 44-0945-18-9 จำนวน 1 บาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาทำการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 08/04/2563 90,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49อ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047131186) 08/04/2563 90,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18 08/04/2563 499,639.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ยหมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 14,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาไฮดรอลิคของเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 36 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 98,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 47 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 138,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 29,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เหมาบริการซ่อมบำรุง รักษา ระบบตัวถังและกะบะ ระบบไฟ ทำสีใหม่ของรถบรรทุกขนาด 4.5 - 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 31 รายการ 26/03/2563 266,173.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7762-05-0 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 25/03/2563 6,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-05-3 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 7,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 8,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 29,960.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 338 รายการ