f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 31,028.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 8,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 21,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการอัดสายไฮดรอลิคขิงรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 7,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 วัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สทล18 17/12/2562 5,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 9,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-5-3 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 17,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-1404-14 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 16,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 7,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 03/12/2562 8,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000 กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 6,735.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 6,735.65 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 15/11/2562 8,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 279 รายการ