f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟ จำนวน 2 ลูก ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6434-94-0 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแผงมาตรวัดและเรือนไมค์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๕๐๐-๑๕-๕ จำนวน ๒ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน 31/01/2563 12,630.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถเกลีย หมายเลข ๔๑-๕๑๑๐-๗๙-๓ จำนวน ๓ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน 31/01/2563 7,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/01/2563 9,467.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/01/2563 10,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบแระมาณ) 30/01/2563 10,130.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6315-18-0 จำนวน 10 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 53,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถพ่วง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 13,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6222-04-2 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 19,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 31,028.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 8,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 21,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการอัดสายไฮดรอลิคขิงรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 7,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 305 รายการ