f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการระบบเชื้อเพลิงของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 26,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SAE 15W-40 เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน ฯ) ของแขวงฯ ยะลา จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร งานงบประมาณ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 26/02/2563 79,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6494-94-0 จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 15,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทึกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6003-90-5 จำนวน 10 รายการ 20/02/2563 55,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 17 รายการ 20/02/2563 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 39,560.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6494-94-0 จำนวน 17 รายการ 20/02/2563 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบตัวถังและกะบะของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 209,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 12,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 84 รายการ 18/02/2563 14,211.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 338 รายการ