f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 10,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบห้ามล้อของรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 27/11/2566 19,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะระบบตัวถ้งและกระบะของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 27/11/2566 62,488.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 25-6493-94,44-9106-13-6,44-8935-10-9,25-6495-94-0 จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 28/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/11/2566 11,197.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 1,914 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบปนะมาณ) 22/11/2566 57,994.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 46,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถขุด หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 16/11/2566 46,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9586-14-0 จำนวน 4 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 15/11/2566 5,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 15/11/2566 83,072.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถตู้ หมายเลข 20-6308-19-5 จำนวน 12 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 13/11/2566 8,108.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/11/2566 13,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 13/11/2566 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 13/11/2566 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,137 รายการ