f
คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานทางหลวง
ลงวันที่ 13/12/2560

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1 330 ดาวน์โหลด
2. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 270 ดาวน์โหลด
3. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1 265 ดาวน์โหลด
4. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 273 ดาวน์โหลด
5. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 1 299 ดาวน์โหลด
6. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 2 312 ดาวน์โหลด
7. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 297 ดาวน์โหลด
8. การขออนุญาตปลูกสร้าง สถานีบริการประชาชน ป้อมตำรวจ ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 271 ดาวน์โหลด
9. การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง 259 ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง28ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 251 ดาวน์โหลด

'