f
คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานทางหลวง
ลงวันที่ 13/12/2560

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1 366 ดาวน์โหลด
2. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 298 ดาวน์โหลด
3. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1 301 ดาวน์โหลด
4. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 301 ดาวน์โหลด
5. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 1 333 ดาวน์โหลด
6. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 2 339 ดาวน์โหลด
7. การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 331 ดาวน์โหลด
8. การขออนุญาตปลูกสร้าง สถานีบริการประชาชน ป้อมตำรวจ ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนเดินข้าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 308 ดาวน์โหลด
9. การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง 286 ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตกระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในเขตทางหลวง28ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 282 ดาวน์โหลด

'