f
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 05/11/2561

          "สำนักทางหลวงที่ 18" มีชื่อเดิมว่า “เขตการทางสงขลา”

          พ.ศ. 2545 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมน 2545 อาศัยอำนาจตามึวามในมาตรา 8 ฉ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ให้แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ให้มี "สำนักทางหลวงที่ 15" ภายในสังกัดกรมทางหลวงควบคุมทางหลวงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ควบคุมอยู่ในจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล 

                    โดยแบ่งเป็น 6 แขวงการทาง 1 สำนักงานบำรุงทาง ดังนี้
                              1. แขวงการทางสงขลา
                              2. แขวงการทางยะลา
                              3. แขวงการทางปัตตานี
                              4. แขวงการทางพัทลุง
                              5. แขวงการทางนราธิวาส
                              6. แขวงการทางสตูล
                              7. สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2

          พ.ศ. 2552 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 9 เมาายน 2552 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักทางหลวงที่ 15" เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานทางหลวงที่ 15" 

          ต่อมาปี พ.ศ. 2558 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักทางหลวงที่ 15" เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานทางหลวงที่ 18" มีพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/5/2558 และจากการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีแขวงทางหลวงตามที่รัฐมนตรีกำหนด และตามประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ทำให้แขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางในสังกัดเดิม เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น " แขวงทางหลวง " และทำให้แขวงทางหลวงพัทลุง โอนย้ายไปสังกัดกับสำนักงานทางหลวงที่ 16

          ปัจจุบัน "สำนักงานทางหลวงที่ 18" มีแขวงทางหลวงในดารกำกับดูแลทั้งหมด 6 แขวง ดังนี้
                    1. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
                    2. แขวงทางหลวงยะลา
                    3. แขวงทางหลวงปัตตานี
                    4. แขวงทางหลวงนราธิวาส
                    5. แขวงทางหลวงสตูล
                    6. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

 

 

 


'