f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 11,209.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 25/09/2562 126,880.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 161,602.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการเป็นเงินจำนวน 74,356.44 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 74,356.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,200.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ 24/09/2562 33,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 24/09/2562 42,250.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 39,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 8,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 33,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 186,154.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 16/09/2562 79,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ 16/09/2562 42,026.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 305 รายการ