f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 18 63047557926 28/04/2563 6,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาโอริงกลมและไฮดรอลิคของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาารคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 27/04/2563 62,975.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 36,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพสะเจาะจง 27/04/2563 10,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 8 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ่อมบำรุงสายไฮดรอลิคของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 30 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 108,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 5,900.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (80 แกรม) จำนวน 300 รีม (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 35,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 20/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 448 รายการ