f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 22/08/2562

 

รายชื่อผู้บริหารองค์กร

1 นายสิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18
2 นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1
3 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2
4 นายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
5 นายยุทธศิลป์ ทุมมา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
6 นายโอภาส สมใจนึก ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
7 นายรัลกร วรรณรักษ์  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย
8 นางอุไรวรรณ อรุณรังษี  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 นางสาวลภัสณกุลกานต์ กริสนะดุลย์ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
10 นายอภิชาติ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รักษาการในตำแหน่ง)
11 นายสุธี มณีอ่อน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
12 นายณรงศักดิ์ แสเมาะ  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
13 นายณรงศักดิ์ แสเมาะ ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า (รักษาการในตำแหน่ง)

รายชื่อผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

1 นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา
3 นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
4 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
5 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส
6 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

 

 


'