f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 36,642.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563 18,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6002-90-4 จำนวน 17 รายการ 20/07/2563 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 17,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 17 รายการ 15/07/2563 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/07/2563 45,960.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 6,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/07/2563 17,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 01/07/2563 13,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2563 12,220.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 15,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 5,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 05/06/2563 19,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 448 รายการ