f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 54,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 18,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงอนจำนวน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง 30/10/2562 36,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมทรัพย์สิ้นเสียหายจากอุบัติเหตุของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง 22/08/2562 68,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62 - กันยายน 62) 04/10/2562 102,592.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 18,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็นเงินจำนวน 621,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 621,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 161,602.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 626,485.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 11,209.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 25/09/2562 126,880.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 161,602.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการเป็นเงินจำนวน 74,356.44 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 74,356.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 299 รายการ