f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1471 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 27,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1472 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1473 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 35,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1474 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 42,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1475 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 416 ตอนควบคุม 0102 ตอน ละงู - สามแยก ระหว่าง กม.38+587 - กม.40+000 (กม.ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+663 - กม.95+076) ปริมาณงาน 1 แห 25/04/2562 3,750,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1476 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1477 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 20,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1478 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1479 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2562 92,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1480 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 252,113.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1481 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผลการดำเนินการจำหน่ายวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน โดยวิธีขายทอดตลาด 22/04/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1482 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 29,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1483 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 10,545.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1484 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 96,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1485 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 ระยะทาง 10.453 กม. และ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง กม.9+150 - กม.21+850 ระยะทาง 1 09/04/2562 1,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,471 ถึง 1,485 จาก 1,605 รายการ