f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1456 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1457 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 08/05/2562 27,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1458 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 22,584.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1459 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 17,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1460 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 45,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1461 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1462 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 254,809.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1463 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการป้องกันและกำจัดปลวก 02/05/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1464 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 02/05/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1465 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 01/05/2562 74,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1466 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1467 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 02/05/2562 6,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1468 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/04/2562 24,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1469 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 13,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1470 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,456 ถึง 1,470 จาก 1,605 รายการ