f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 18/01/2567 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 17/01/2567 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNAL SOLAR CELL) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.60+060 - กม.85+890 15/01/2567 485,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 15/01/2567 271,469.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 138,694.00 ตร.ม. 12/01/2567 97,085.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่างกม.96+624 - กม.130+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 128,748.90 ตร.ม. 12/01/2567 84,974.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/01/2567 245,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/01/2567 255,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่างกม.96+624 - กม.130+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 128,748.90 ตร.ม. 12/01/2567 84,974.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 138,694.00 ตร.ม. 12/01/2567 97,085.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 11/01/2567 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 09/01/2567 14,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่น ๆ 03/01/2567 14,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2567 27/12/2566 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 02/01/2567 40,764.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,566 รายการ