f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1486 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.41+000 - กม.87+356 ระยะทาง 46.359 กม. และทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.1+300 - กม.19+500 เป็นตอนฯ ปริมาณงาน 1 09/04/2562 1,150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1487 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 13,045.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1488 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1489 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1490 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1491 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 30,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1492 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 09/04/2562 21,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1493 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1494 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 89,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1495 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 65,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1496 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2562 52,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1497 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2562 57,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1498 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1499 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2562 8,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1500 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,486 ถึง 1,500 จาก 1,605 รายการ