f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1501 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 23,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1502 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 48,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1503 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1504 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1505 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1506 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 20,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1507 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 69,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1508 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1509 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 08/05/2562 27,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1510 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 22,584.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1511 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 17,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1512 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 45,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1513 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1514 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 254,809.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1515 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการป้องกันและกำจัดปลวก 02/05/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,501 ถึง 1,515 จาก 1,657 รายการ