f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1501 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 5,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1502 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1503 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1504 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1505 แขวงทางหลวงสตูล 62027195848 12/02/2562 70,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1506 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 13,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1507 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 31,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1508 แขวงทางหลวงสตูล วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2562 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1509 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1510 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 77,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1511 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1512 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 23,688.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1513 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 92,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1514 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 31/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1515 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,501 ถึง 1,515 จาก 1,566 รายการ