f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1531 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 247,587.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1532 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 24,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1533 แขวงทางหลวงสตูล น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 27/02/2562 29,463.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1534 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 17,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1535 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1536 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1537 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1538 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 23,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1539 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 15,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1540 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 5,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1541 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1542 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1543 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1544 แขวงทางหลวงสตูล 62027195848 12/02/2562 70,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1545 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 13,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,531 ถึง 1,545 จาก 1,605 รายการ