f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1576 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1577 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1578 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2562 14,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1579 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2562 13,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1580 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 17,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1581 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 13,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1582 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/03/2562 69,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1583 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 247,587.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1584 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 24,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1585 แขวงทางหลวงสตูล น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 27/02/2562 29,463.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1586 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 17,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1587 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1588 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1589 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1590 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2562 23,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,576 ถึง 1,590 จาก 1,657 รายการ