f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 30/11/2566 17,862.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/12/2566 42,767.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/11/2566 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 230,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 7,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 30/11/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 23/11/2566 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/11/2566 5,052.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/11/2566 16,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 74,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 390,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 102,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 100,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/11/2566 11,137.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,517 รายการ