f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 2 ระหว่าง กม.54+775 - กม.56+850 ระยะทาง 2.075 กม. ปริมาณงาน 41,740 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 26/10/2563 14,517,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.107+870 - กม.109+595 ระยะทาง 1.725 กม. ปริมาณงาน 34,500 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 26/10/2563 12,267,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.127+027 - กม.127+700 ระยะทาง 0.673 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ 26/10/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.130 +292 - กม.132+152 LT. ระยะทาง 1.860 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ 26/10/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 14/10/2563 50,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 LT. ปริมาณงาน 3 หลัง 14/10/2563 783,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 LT. ปริมาณงาน 2 หลัง 14/10/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลอง 14/10/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 19/10/2563 11,476,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.12+056 - กม.13+305 ระยะทาง 1.249 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ 09/10/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 34,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 10,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 8,748.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 648 รายการ