f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2563 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 175,651.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อม วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 8,634.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 11,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 23,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสรา้ง 14/05/2563 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/05/2563 57,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/05/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 14/05/2563 126,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/05/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/05/2563 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 6,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 7,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 21,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 506 รายการ