f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 91,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/11/2562 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 232,371.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสตูล ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 19/11/2562 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/11/2562 22,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/11/2562 19,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 22,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 5,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/11/2562 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสตูล วัสดุไฟฟ้า 06/11/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/11/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 12,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 390 รายการ