f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ระบบ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 27/09/2562 319,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 21,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 17,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 25,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 201,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 79,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 116,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 77,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 172,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 390 รายการ