f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7762-05-0 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 25/03/2563 6,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-05-3 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 7,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 8,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
140 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 29,960.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
141 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 24/03/2563 61,414.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกขนาด 4.5 - ตัน หมายเลข 47-6002-90-4 ชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยน 23/03/2563 120,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างระบบไฟของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาเครื่องผสมแอสฟัลท์ หมายเลข 92-6019-00-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 23/03/2563 29,960.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
145 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 18/03/2563 8,783.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 18/03/2563 5,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 6,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการระบบแอร์ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 5,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8935-10-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2563 15,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 4.5 - 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2563 38,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 463 รายการ