f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
286 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6800-04-5 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
287 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการว่อมบำรุงพื้นของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
288 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-0038-94-5 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 7,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
289 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อ ISOVG68 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 26,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
290 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
291 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 40,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
292 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 68,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
293 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างติดตั้งแผงภายในของตู้สาขาโทรศัพท์ ๑๖ เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 17,655.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
294 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 5,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
295 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาทำ BUCKET ตักดิน ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6202-19-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 38,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
296 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6222-97-0 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 38,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
297 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 39,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
298 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 450 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 53,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
299 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2562 10,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
300 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯหมายเลข 44-8572-08-6, 44-8581-08-7 , 44-8585-08-0 และ 72-6002-87-9 จำนวน 4 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด 15/08/2562 550,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 286 ถึง 300 จาก 463 รายการ